Skip to content

За Нас

Членови на органите на ШФМ:

УПРАВЕН ОДБОР

1. Саша Богдановиќ, Претседател
2. Агим Шемшију – Потпретседател
3. Александра Гакидова – Секретар на УО
4. Зоран Стојчевски – Ассеко СЕЕ, член
5. Крсте Танчевски - Цареви Кули, член
6. Воислав Мерџановски – ШК Гостивар, член
7. Рамиз Дема – ШК Шкупи, член
8. Борис Лушески - Ласкер, член
9. Сурија Таук – ПСУ Јахја Кемал, член
10. Иван Недев - ШК Бафет, член
11. Арлинд Јунузи - член

НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА

1. Рамиз Дема – ШК Шкупи, Скопје
2.Трајче Недев - ШК Бафет, Велес
3.Оливер Органџиев – ШК Куманово 1, Куманово1

КОМИСИЈА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА

1. Љубомир Илиќ - ШК Капабланка, Скопје, Претседател на Комисија,
2. Марјан Митков – ШК Гамбит АССЕКО СЕЕ, Скопје
3. Душко Стефановски - ШК Гостивар, Гостивар

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ШАХОТ ЗА МЛАДИ

1. Љубиша Андоновски – Претседател на Комисија, МШК Центар, Скопје
2. Александар Јевтимов – ШК Цареви Кули, Струмица
3. Орце Данчевски – ШК Гамбит АССЕКО СЕЕ, Скопје
4. Жарко Митковски – ШК Куманово 1, Куманово
5. Борис Лушески - ШК Ласкер, Охрид

СУДИСКА КОМИСИЈА

1. Сашко Лакински ИА – Претседател на Комисија, Скопје
2. Воислав Мерџановски ФА – ШК Гостивар, Гостивар
3. Драгана Николовска ИА – МШК Центар, Скопје

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

1. Сервер Зендели - ШК Теута Куманово, Претседател на Комисија
2. Сашо Симјановски - МШК Центар, Скопје
3. Александра Гакидова - Скопје

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА

1. Ѓорѓи Миновски – МШК Центар, Претседател на Комисија
2. Оливер Дејановски - ШК Крива Паланка
3. Неџмедин Садики – ШК Теута, Липково

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ И ОДНОС СО МЕДИУМИ

1. Ненад Баткоски – Претседател на Комисија, ШК Карпош, Скопје
2. Оливер Кузмановски – ШК Цареви Кули, Струмица
3. Семра Ајети – новинарка, Скопје

КОМИСИЈА ЗА ПРОБЛЕМСКИ ШАХ

1. Николче Филипов, Велес, Претседател на комисија
2. Гоце Илковски, Скопје
3. Никола Столев, Скопје

КОМИСИЈА ЗА РАНГИРАЊЕ НА КЛУБОВИ И АКТИВНИ СПОРТИСТИ ( АМС )

1. Зоран Стојчевски ФМ, ИО, ФТ – ШК Гамбит АССЕКО СЕЕ, Скопје, Претседател на комисија
2. Агим Шемшију – ШК Куманово 1, Куманово
3. Горан Главинац - ШК Карпош, Скопје

НАДЗОРЕН ОДБОР

1. Горан Главинац – Претседател на Комисија, ШК Карпош, Скопје
2. Ѓорѓи Миновски – МШК Центар, Скопје
3. Даниел Анѓеловски – ШК Крива Паланка, Крива Паланка

“Every chess master was once a beginner.”
Irving Chernev